Konfirmation

Tilmelding til konfirmandhold 2024-2025 er åben. 

 

For at blive konfirmeret, skal man først gå til konfirmationsforberedelse. Undervisningen i Sømandskirkener rettet mod danske og dansk-amerikanske unge, som har lyst til at filosofere over livet, døden, miljøet, ondskab, godhed og andre af livet store spørgsmål. Vi synger salmer, diskuterer gudstjenesten, taler om aktuelle begivenheder og hygger os. Undervisningen foregår primært på dansk, men vi er selvfølgelig bevidste om, at engelsk er nemmest for nogle af konfirmanderne.

Læs om at være konfirmand i Sømandskirken i Danes Worldwides interview med præst Julie Sløk og konfirmanderne Bolette og Karoline.

Konfirmandundervisningen foregår i Sømandskirken eller via fjernundervisning for konfirmander, der bor mere end 90 minutters kørsel fra kirken søndag morgen. Der vil være 8 undervisningsgange og 2 konfirmandweekender. Der er mulighed for at følge Sømandskirkens konfirmationsundervisning her i USA og blive konfirmeret i Danmark. Dette skal dog godkendes af præsten, som skal konfirmere konfirmanden i Danmark. 

Det koster $500 pr. konfirmand at følge undervisningen i Sømandskirken.

Vær opmærksom på at undervisningen og konfirmandweekend er obligatorisk.

 

Specifikt om undervisning i New York

I Sømandskirken begynder al konfirmandundervisning med gudstjeneste kl. 11. Efter gudstjenesten spiser forældre og konfirmander frokost sammen med resten af menigheden, hvorefter konfirmanderne får undervisning i kirken. Undervisningen slutter ca. kl. 14. Begge konfirmandweekender 21.-22. september, 2024 og 8.-9. marts 2025 er obligatoriske.

 

Specifikt om fjernundervisning

Fjernundervisning er beregnet for konfirmander, som bor mere end 90 minutters kørsel søndag morgen fra Sømandskirken. Fjernundervisning i Sømandskirken foregår enten ved opgaver eller ved zoomundervisning. Nærmere detaljer kommer ved undervisningsstart. Det er nødvendigt, at forældrene er med til at diskutere opgaverne med konfirmanderne. Vær opmærksom på at undervisningsmaterialet er på dansk. Dertil kommer en obligatorisk konfirmandweekend i weekenden 21.-22. september, 2024.

 

Specifikt om konfirmandweekenderne

Konfirmandweekenden den 21.-22. september, 2024 er obligatorisk for alle konfirmander, både dem, der modtager undervisning i NY og dem, der modtager fjernundervisning. Begge konfirmandweekender begynder lørdag kl. 10am her i kirken, konfirmanderne overnatter i kirken og forbereder gudstjenesten til næste dag, hvor forældre og menighed er med til gudstjenesten kl. 11am. Efter konfirmandernes gudstjeneste søndag er der frokost. Konfirmandweekenderne slutter kl. 2pm søndag. Konfirmandweekenderne er gratis.

 

Datoer for konfirmandundervisningen i Sømandskirken er:

 • 15. september: Konfirmandundervisning
 • 21.-22. september: Obligatorisk konfirmandweekend
 • 20. oktober: Konfirmandundervisning
 • 17. november: Konfirmandundervisning
 • 23. eller 24. november: Hjælp til julemarkedet
 • 8. december: Konfirmandundervisning
 • 12. januar: Konfirmandundervisning
 • 2. februar: Konfirmandundervisning
 • 9. februar: Konfirmandundervisning
 • 8.-9. marts: Konfirmandweekend obligatorisk for NY konfirmander
 • 13. april Konfirmandundervisning
 • 4. maj: Konfirmation

 

Konfirmation

Registration for the 2024-2025 konfirmation class is now open.

To get konfirmed, you must first attend a konfirmation preparation course. The instruction in the Danish Seamen’s Church is directed towards Danish and Danish-American teenagers who are interested in philosophizing about life, death, the environment, good and evil, and life’s other big questions. We sing hymns, discuss church services and current events and enjoy each others company. The instruction is primarily in Danish, but we are aware that English will be more comfortable for some of our konfirmands.

Read more about being a konfirmand at the Seamen’s Church in the Danes Worldwide interview with pastor Julie Sløk and konfirmands Bolette and Karoline (article in Danish).

Konfirmation instruction takes place at the Seamen’s Church or via remote learning for those who live farther than a 90 minutes drive from the church on Sunday mornings. The instructions include 9 lessons and 2 konfirmand overnights.

The cost of following the konfirmation instruction at the Danish Seamen’s Church is $500.

Please bear in mind that the konfirmation lessons and overnights are obligatory.

 

Details about instruction in New York

At the Seamen’s Church all konfirmation instruction begins with the church service at 11 am. After the church service parents and konfirmands eat lunch with the rest of the congregation, followed by the konfirmation lesson. The lesson ends around 2 pm. Both konfirmation overnights, September 21st to 22nd 2024 and March 8th to 9th 2025 are obligatory.

 

Details about remote instruction

Remote instruction is intended for konfirmands who live farther than a 90 minutes drive from the church on Sunday mornings. Remote instruction in the Seamen’s Church takes place either through at-home assignments or zoom instruction. More details will be provided when the course begins. It’s important that parents are involved in discussing at-home assignments with the konfirmands. The instructing material is in Danish. In addition, konfirmands are required to attend the konfirmation overnight on September 21st to 22nd 2024

 

Details about konfirmation overnights

The konfirmation overnights start on Saturdays at 10 am at the church. The konfirmands stay overnight at the church and prepare the church service for the next day, which the parents and congregation attend at 11 am on Sunday. After the konfirmands’s church service lunch is served in the congregation hall for all to attend. The overnight finishes at 2pm on Sunday and is included in the price of the konfirmation course.

 

Dates for konfirmation instruction at the Seamen’s Church:

 • September 15th: Konfirmation instruction
 • September 21st to 22nd: Obligatory konfirmation overnight
 • October 20th Konfirmation instruction
 • November 17th or 19th: Assistance at the church Christmas fair
 • December 8: Konfirmation instruction
 • January 12th: Konfirmation instruction
 • February 2nd: Konfirmation instruction
 • February 9th: Konfirmation instruction
 • March 8th- 9th : konfirmation overnight, obligatory for New York konfirmands
 • April 13th: Konfirmation instruction
 • May 5th: Konfirmation

 

 

Info om konfirmation

Kontakt sømandspræst Julie Sløk 
for nærmere information 
og tilmeldning til konfirmation
Mail: js@dskny.org
Telefon: +1-347-633-1176